Τελευταία Τροποποίηση Όρων Χρήσης και Κανονισμών Λειτουργίας : Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2018

Γενικά

Ο δικτυακός τόπος speechvoice.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «SpeechVoice-Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ KAI ΣΙΑ ΟΕ» και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο speechvoice.gr 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς (Ν.2121/1993), κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο SpeechVOice (εταιρία ειδικής αγωγής Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE).

Περιήγηση, Αναπαραγωγή, Δημοσιεύσεις, Άρθρα, Κείμενα, Εικόνες, Λογότυπα, Βίντεο, Εκδόσεις, Προϊόντα, Εμφάνιση και Υλικό της Ιστοσελίδας www.speechvoice.gr 

Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της SpeechVoice (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του SpeechVoice.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευτεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.

Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την SpeechVoice ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Ακρίβεια Πληροφοριών, Πρόσβαση, Τεχνικά Θέματα

Το SpeechVoice δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Το SpeechVoice ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο SpeechVoice.org ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Συλλογή Δεδομένων

Το SpeechVoice συλλέγει από την ιστοσελίδα του προσωπικές πληροφορίες, που έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη.

Το SpeechVoice συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα SpeechVoice.org θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας του SpeechVoice.

Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση, καθώς και κάθε ενέργεια, παράληψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χρήση από Ανηλίκους

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους.Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

Τροποποιήσεις και Ευθύνες

Η εταιρεία SpeechVoice -Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE  δεν έχει καμμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίησης της ύλης των βιβλίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή των εντύπων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία SpeechVoice Σ. ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΚΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Άδεια Αποστολής Email

Με την εγγραφή σας στο SpeechVoice.gr συμφωνείτε αυτόματα να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις /ενημερώσεις / newsletter, μέσω email, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, σεμιναρίων, δράσεων, εκπαιδευτικών προϊόντων καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή.

Σεμινάρια Ζωντανής και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Περιοχές Μελών

Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της SpeechVoice (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Οι πελάτες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασύγχρονης εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα επίσκεψης στις αντίστοιχες περιοχές των μελών τoυ SpeechVoice.gr για να παρακολουθησουν όσες φορές επιθυμούν την διδακτέα ύλη. Η SpeechVoice διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την πρόσβαση σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά βούληση και αναλόγως το εκάστοτε εκπαιδευτικό προϊόν. Συνήθως παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να κατεβάσουν ( download) το εκπαιδευτικό υλικό τους εκτός αν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Η SpeechVoice διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασης σας κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο.

Δικαιώματα Τροποποιήσεων των Κανονισμών Λειτουργίας

Η εταιρία SpeechVoice Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / να μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης και τις Προϋποθέσεις.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου των ιστοσελίδων SpeechVoice προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.